SLUŽBY A ENGINEERING

V PRIEMYSLE

Technológie

- Návrh, dodávka a montáž čerpacích staníc  - potrubných systémov pre pitnú, kalovú a požiarnu vodu
- Systémy úpravy a fitrácie vôd
- Systémy zvyšovania tlaku, prečerpávania

- Sanácia priesakov - prasklín kanalizačých potrubí bezvýkopovými metódami